EnglishEnglish
    
Ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας οχήματος μεταφοράς ωφελουμένων


 

 

Κιλκίς, 09 – 11 - 2018

Αριθμ. πρωτ:  454

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρ. 27 & 86, Ν.4412/16) για την ανάθεση προμήθειας οχήματος μεταφοράς ωφελουμένων ΑΜΕΑ, με π/υ:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

1

Όχημα μεταφοράς ωφελουμένων

65.332,58 €

1

65.332,58 €

15.677,42 €

81.000,00 €

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της πράξης «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ  2017ΕΠ00810062 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τόπος Παράδοσης:  ΚΙΛΚΙΣ

 Γλώσσα:  Ελληνική

 Κωδικός CPV: 34114300-2 – Οχήματα κοινωνικής πρόνοιας

 Διάρκεια του έργου:  Πέντε (5)  μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των χιλίων τριακοσίων έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.306,65 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 6/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 12/12/2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην έδρα της Αναθέτουσας (21ης Ιουνίου 36, Κιλκίς).

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διαδρομή www.kkskilkis.gr à Διαγωνισμοί.

    

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198

ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (κ. Γρηγόρη Κυριακού, τηλ. 2341020733, φαξ 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 μμ.

O πρόεδρος

 

Παύλος Θωμαϊδης

 

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε:

1. Απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

2. Εγχειρίδιο χρήσης οικονομικών φορέων

3. Εγχειρίδιο προφίλ οικονομικού φορέα

4. Ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς

5. Συλλογή στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα

6. Περιληπτική προκήρυξη

7. Αναλυτική διακήρυξη

8. Παράρτημα I - Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

9. Παράρτημα II - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σε επεξεργάσιμη μορφή)

10. Παράρτημα III - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή)

11. Παράρτημα IV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή)

12. Παράρτημα V - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής (σε επεξεργάσιμη μορφή)

13. Παράρτημα VI - Σχέδιο Σύμβασης

 
Alexandros Sports Center
  • 21ης Ιουνίου 36
  • Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
  • Τηλ: 2341020733 / 2341029390
  • Φαξ: 2341075384
Paypal
ΙΒΑΝ GR21 0171 2220 0062 2204 0034 981

(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος: Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης)

Social Media

Login-iconLogin