EnglishEnglish
    
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψυχίατρο (01-06-2020)

 

 


 

Κιλκίς, 01 – 06 – 2020

 

 

                     Αριθμ. πρωτ: 197

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες:

Προς:

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36

 

 Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

 

Τηλ: 2341020733

 

Φαξ: 2341075384

 

E-mail: kkscom@otenet.gr

 

 

Κοιν:

 

 

 

Η πρόεδρος και οικονομική διαχειρίστρια

της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

“Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης”

 

έχοντας υπ’ όψη:

 

 1. το άρθρ. 196, ν. 3852/2010, όπως ισχύει
 2. το εδαφ. 31, άρθρ. 2, άρθρ. 38, άρθρ. 118 & άρθρ. 120 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν
 3. τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
 4. την Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017), όπως ισχύουν
 5. την υπ’ αριθμ. πρωτ 588 / 29 - 01 – 2018 (ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) 19ης  κατευθυντήρια οδηγία, ήτοι τη 2η έκδοση αυτής, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 6. την υπ’ αριθμ. 9134 ΕΞ 2020/10.04.2020 (ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο με τίτλο « Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 7. την υπ’ αριθμ 30/2020 (ΑΔΑ: ΩΒΝ1ΟΕ2Λ-Ξ35) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων αυτής
 8. την υπ’ αριθ.31 / 2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΞΒΟΕ2Λ-ΧΤΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 195 / 1 – 6 – 2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΌΤΙ

o φορέας μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ψυχιάτρου (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 1. Αναλαμβάνει τον επιστημονικό συντονισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 395/93 (ΦΕΚ 166 Τ.Α´/93) «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασίες για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης», όπως ισχύει.
 2. Προεδρεύει της Διεπιστημονικής Ομάδας και μπορεί να αναπληρώνεται προσωρινά, λόγω κωλύματος ή άδειας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από εισήγηση του ιδίου που υποδεικνύει τον αντικαταστάτη του. Στο πλαίσιο λειτουργίας της η διεπιστημονική ομάδα προβαίνει:
 • στην εκτίμηση / αξιολόγηση του ωφελούμενου από τα μέλη της
 • στη δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση εξατομικευμένου προγράμματος υπηρεσιών/ δράσεων από τη διεπιστημονική ομάδα, το οποίο θα έπεται της διαδικασίας αξιολόγησης και θα συζητείται με τον ίδιο τον ωφελούμενο και τους γονείς/κηδεμόνες του.
 • στην αξιολόγηση της πορείας του ωφελούμενου από διεπιστημονική ομάδα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του, ανά τρίμηνο, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εξατομικευμένο πρόγραμμα του ωφελούμενου και τις σχετικές εκτιμήσεις από τις επιμέρους ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται ανά ωφελούμενο.
 • Σε τελική έκθεση αξιολόγησης της συμμετοχής του ωφελούμενου με το πέρας της συμμετοχής του στην πράξη.

Παράλληλα η διεπιστημονική ομάδα θα πρέπει, εκτός της αξιολόγησης και του εξατομικευμένου προγράμματος υπηρεσιών/ δράσεων, να καθορίζει τους στόχους για κάθε ωφελούμενο σε συνεργασία/ή και ενημέρωση του ωφελούμενου και των γονέων/κηδεμόνων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει:

α)    να συντάσσεται σχετικό πρόγραμμα συνεδριών με τον ωφελούμενο και τους γονείς/κηδεμόνες, και

β)    να τηρείται σχετικό τετράδιο συνεδριών και επικοινωνίας.

Οι συνεδρίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά τρίμηνο) ή και, σε περίπτωση ανάγκης, έκτακτα, οριζόμενα από η διεπιστημονική επιτροπή, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου και σε συνεργασία μαζί του ή και τους γονείς/κηδεμόνες.

 1. Συγκαλεί με τον Διοικητικό Διευθυντή, και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τους γονείς και κηδεμόνες με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την ενημέρωση σε ψυχοσωματικά θέματα των ΑμεΑ, την υποβοήθηση του έργου του προσωπικού καθώς και για γενικότερα λειτουργικά θέματα του Κέντρου.
 2. Είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση και θεραπεία σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης των νοσηλευόμενων και περιθαλπτόμενων ΑμεΑ. που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.
 3. Κατανέμει την εργασία στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, συντονίζει τη θεραπεία των ασθενών και κανονίζει γενικά την φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή.
 4. Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και κανονική τήρηση των ιατρικών αρχείων και φακέλων καθώς και για την πληρότητα τους. Τα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται για μια 10ετία και να περιέχουν:

α) Τα στοιχεία του ασθενούς, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο και τη διεύθυνση του.

β) Αντίγραφο της πρωτογενούς διάγνωσης και των φύλλων νοσηλείας

γ) Τις εργαστηριακές και τυχόν κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις.

δ) Έκθεση της πορείας της κατάστασης της υγείας, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο ιατρό. Η πορεία των ΑμεΑ καταγράφεται σε ειδικό δελτίο μετά από συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 και δικαιούχος φορέας η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», κωδ. 6314101.

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : Γ.4.1.α «Επιστημονική Διεύθυνση» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-2021  του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810041)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5.615/26-08-2016  (ΑΔΑ: ΨΩΥΨ7ΛΛ-1ΟΛ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5001691. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kkskilkis.gr του φορέα από 01 / 06 / 2020 έως 10 / 06 / 2020.

 

Χρόνος- τρόπος – τόπος υποβολής της προσφοράς

Οι προσφορές είναι αποδεκτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών ή για ορισμένα υπηρεσίες, άλλως θα απορριφθούν στο σύνολό τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία,

            είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

            είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με διαβιβαστικό, στο οποίο θα βεβαιώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα αναφέρουν αναλυτικά τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 11/06/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Κριτήριο ανάθεσης - Τρόπος πληρωμής

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών ακόμα και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

 

Δικαιολογητικά:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά/πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., πιστ/κά ΓΕΜΗ, έναρξη ατομικής επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου,)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α, β και γ) γίνονται αποδεκτά και ηλεκτρονικά – στη διεύθυνση kkscom@otenet.gr  - σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχείο τέσσερα (4) εγκυκλίου.

 

Διάρκεια σύμβασης – Τίμημα

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της και ως ένα (1) έτος.

Το μέγιστο τίμημα επί του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους ορίζεται σε έξι χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων.

 

Η πρόεδρος

 

 Μιχαλία Καραμισάκη

 

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download):

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψυχίατρο

2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Alexandros Sports Center
 • 21ης Ιουνίου 36
 • Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
 • Τηλ: 2341020733 / 2341029390
 • Φαξ: 2341075384
Paypal
ΙΒΑΝ GR21 0171 2220 0062 2204 0034 981

(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος: Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης)

Social Media

Login-iconLogin