EnglishEnglish
    
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νομική υποστήριξη

 

 

Κιλκίς, 22 – 06 - 2020

 

 

                     Αριθμ. πρωτ: 218

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες:

Προς:

 

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36

 

 Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

 

Τηλ: 2341020733

 

Φαξ: 2341075384

 

E-mail: kkscom@otenet.gr

 

 

Κοιν:

 

 

 

Η πρόεδρος και οικονομική διαχειρίστρια

της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

“Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης”

 

έχοντας υπ’ όψη:

 

 1. το άρθρ. 196, ν. 3852/2010, όπως ισχύει
 2. το εδαφ. 31, άρθρ. 2, άρθρ. 38, άρθρ. 118 & άρθρ. 120 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν
 3. τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
 4. την Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017), όπως ισχύουν
 5. την υπ’ αριθμ. πρωτ 588 / 29 - 01 – 2018 (ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) 19ης  κατευθυντήρια οδηγία, ήτοι τη 2η έκδοση αυτής, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 6. την υπ’ αριθμ. 9134 ΕΞ 2020/10.04.2020 (ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο με τίτλο « Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 7. η υπ’ αριθμ 33 / 2020 (ΑΔΑ: 6146ΟΕ2Λ-Θ9Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων αυτής
 8. την υπ’ αριθ.31 / 2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΞΒΟΕ2Λ-ΧΤΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 194 / 1 – 6 - 2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΌΤΙ

 

o φορέας μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 1. την υποστήριξη της Επιχείρησης που ανακύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της
 2. την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, προφορικά ή γραπτά, έπειτα από την υποβολή σχετικού ερωτήματος
 3. τη διαδικασία υπογραφής συμβάσεων που προκύπτουν εξ επαχθούς αιτίας
 4. τη σύνταξη εγγράφων παρέμβασης προς την πολιτεία όταν αυτά χρήζουν νομικής τεκμηρίωσης

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : Γ.4.1.γ «Δικηγόρος» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-2021  του φορέα.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kkskilkis.gr του φορέα από 22/06/2020 έως 01/07/2020.

Χρόνος- τρόπος – τόπος υποβολής της προσφοράς

Οι προσφορές είναι αποδεκτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών ή για ορισμένα υπηρεσίες, άλλως θα απορριφθούν στο σύνολό τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία,

            είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

            είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με διαβιβαστικό, στο οποίο θα βεβαιώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα αναφέρουν αναλυτικά τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 01/07/2020 και ώρα 13.00.

Κριτήριο ανάθεσης - Τρόπος πληρωμής

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών ακόμα και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Δικαιολογητικά:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά/πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., πιστ/κά ΓΕΜΗ, έναρξη ατομικής επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου,)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α, β και γ) γίνονται αποδεκτά και ηλεκτρονικά – στη διεύθυνση kkscom@otenet.gr  - σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχείο τέσσερα (4) εγκυκλίου.

 

Διάρκεια σύμβασης – Τίμημα

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της και ως ένα (1) έτος.

Το μέγιστο τίμημα επί του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους ορίζεται σε χίλια ευρώ και μηδέν λεπτά (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων.

 

Η πρόεδρος

 

Μιχαλία Καραμισάκη

 

Από μπορείτε να μεταφορτώσετε (download):

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Alexandros Sports Center
 • 21ης Ιουνίου 36
 • Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
 • Τηλ: 2341020733 / 2341029390
 • Φαξ: 2341075384
Paypal
ΙΒΑΝ GR21 0171 2220 0062 2204 0034 981

(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος: Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης)

Social Media

Login-iconLogin