EnglishEnglish
    
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση θερμοκηπίου (25-07-2022)

 

 

         Κιλκίς, 25-7-2022
                             Αριθμ. πρωτ: 184 

        
Πληροφορίες: Γ. Κυρλαγκίτση  

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36        
 Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς        
Τηλ: 2341020733        
Φαξ: 2341075384        
E-mail: kkscom@otenet.gr    

Προς:    

ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Ο.Ε.
Έναντι Εγνατίας οδού Ν. Μαγνησία,

Δήμος Δέλτα, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57008  
ΤΗΛ. 2310 782140
E. info@emmanouilidi.gr

ΤΕΧΝΟΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΜΠΑΞΕΒΑΣΗ Ο.Ε.
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 34, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310782145

ΑΓΡΟΣΕΡΡΑ ΙΚΕ
2Ο ΧΛΜ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Θ. 1046 Τ.Κ. 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310755844
     
        

     
        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο φορέας μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια (αγορά), παράδοση και εγκατάσταση στην περιοχή Προφήτη Ηλία της έδρας της αναθέτουσας αρχής των παρακάτω καινούριων και αμεταχείριστων ειδών.  Για ότι δεν περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος προδιαγραφών ή σε περίπτωση αντιφάσεων ισχύουν οι προδιαγραφές περί θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/thermokipia


        Α/Α    ΚΩΔΙΚΟΣ CPV    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΤΙΜΗ ΤΜΧ      Φ.Π.Α    ΣΥΝΟΛΟ

                                                                                    1        44211500          Θερμοκήπιο        1                20.161,29 €    4.838,71 €    25.000,00 €
           

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ 2010002 και δικαιούχος φορέας η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», κωδ. 6314101. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : Γ.5.1 «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ00810062)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5264/30-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΑΟ7ΛΛ-Ι3Φ) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5007982. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kkskilkis.gr του φορέα από 26/7/2022 έως 4/8/2022.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί


•    η υπ’ αριθμ 42/2022 (ΑΔΑ: Ψ02ΒΟΕ2Λ-Δ65) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς
•    η υπ’ αριθμ 43/2022 (ΑΔΑ: 660ΝΟΕ2Λ-2ΔΜ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί σύστασης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού
•    η υπ’ αριθμ 44/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΕΣΟΕ2Λ-ΕΓ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
•    η υπ’ αριθμ 45/2022 (ΑΔΑ: Ω3ΗΝΟΕ2Λ-5ΝΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων αυτής

Οι προσφορές είναι αποδεκτές μόνο για το σύνολο του τμήματος και όχι για μέρος αυτού ή για ορισμένα είδη, άλλως θα απορριφθούν στο σύνολό τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία,
    είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς
    είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με διαβιβαστικό, στο οποίο θα βεβαιώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα αναφέρουν αναλυτικά τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για τα ανωτέρω είδη μέχρι την Πέμπτη 4/8/2022 και ώρα 14:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ακόμα και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Για την παραλαβή των ειδών συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραλαβής από αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. Η παράδοση και εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 31/12/2022.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι το θερμοκήπιο θα πρέπει να φέρει έγκριση τύπου σύμφωνα με την περ. α, παρ. 2, άρθρ. 2 του από της 24.05.1985 Πολεοδομικού Διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος βαρύνεται με την διαδικασία και τα έξοδα των σχετικών αδειών. Τα ανάλογα ισχύουν και για την περίφραξη.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά/πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., πιστ/κά ΓΕΜΗ, έναρξη ατομικής επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου,)
ε. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της καθαρής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι αξίας 806,45 €.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία κρίνετε απαραίτητη.

 

Η πρόεδροςΜιχαλία Καραμισάκη

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε:

1. την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. τις τεχνικές προδιαγραφές

3. το πρότυπο οικονομικής προσφοράς
Alexandros Sports Center
  • 21ης Ιουνίου 36
  • Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
  • Τηλ: 2341020733 / 2341029390
  • Φαξ: 2341075384
Paypal
ΙΒΑΝ GR21 0171 2220 0062 2204 0034 981

(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος: Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης)

Social Media

Login-iconLogin