EnglishEnglish
    
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

 

Κιλκίς, 03 – 12 - 2018

 

 

 Αριθμ. πρωτ: 489

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες:

Προς:

1)    Medical Shop Κιλκίς

21ης Ιουνίου 46

Τ.Κ. 61100 -Κιλκίς

Τηλ; 2341076400

2)    Optimus Medical

Γρηγορίου Λαμπράκη 58

Πάτημα Χαλανδρίου

T.K. 152 38

Τηλ.: 210 6000327

Fax : 210 6003323

Email: info@optimusmedical.gr

3)    Medical works

Πάροδος Απόλλωνα 10

Θεσσαλονίκη Τ.Κ.  55133

Τηλ: 2310.927437

Fax: 2310.927438

E-mail: info@medworks.gr

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36

 

 Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

 

Τηλ: 2341020733

 

Φαξ: 2341075384

 

E-mail: kkscom@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο φορέας μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια (αγορά), παράδοση και εγκατάσταση στην έδρα της αναθέτουσας αρχής των παρακάτω καινουριών και αμεταχείριστων ειδών.  Όλα τα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος και πιστοποίηση ανά περίπτωση.          

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ ΙΧ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

33182100-0

Σταθερός απινιδωτής

1

 

 

 

2

33182100-0

Φορητός απινιδωτής

1

 

 

 

3

33192160-1

Φορείο σπαστό

1

 

 

 

 

 

 

3

3.508,06 €

841,93 €

4.350,00 €

ΤΜΗΜΑ Χ – ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

33193000-9

Αναπηρικό αμαξίδιο

1

 

 

 

2

33196200-2

Ορθοστάτης

1

 

 

 

3

33196200-2

Περιπατητήρας (οπίσθιος)

1

 

 

 

4

33196200-2

Περιπατητήρας (πρόσθιος)

1

 

 

 

5

33196200-2

Γερανάκι

1

 

 

 

 

 

 

5

4.778,76 €

621,24 €

5.400,00 €

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ 2010002 και δικαιούχος φορέας η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», κωδ. 6314101. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : Γ.5.1 «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ00810062)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5264/30-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΑΟ7ΛΛ-Ι3Φ) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5007982. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kkskilkis.gr του φορέα από 04/12/2018 έως 14/12/2018.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί

  • η υπ’ αριθμ 164/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΥΙΟΕ2Λ-ΦΔΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής διαβούλευσης
  • η υπ’ αριθμ 159/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΛΦΟΕ2Λ-7Σ5) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί σύστασης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού
  • η υπ’ αριθμ 165/2018 (ΑΔΑ: ΨΠ19ΟΕ2Λ-ΠΗΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
  • η υπ’ αριθμ 254/2018 (ΑΔΑ: 69ΕΩΟΕ2Λ-7ΟΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων αυτής

Οι προσφορές είναι αποδεκτές μόνο για το σύνολο του τμήματος π.χ. Αναπηρικός Εξοπλισμός και όχι για μέρος αυτού ή για ορισμένα είδη, άλλως θα απορριφθούν στο σύνολό τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία,

                είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

                είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με διαβιβαστικό, στο οποίο θα βεβαιώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα αναφέρουν αναλυτικά τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για τα ανωτέρω είδη μέχρι την 14/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ακόμα και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά/πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., πιστ/κά ΓΕΜΗ, έναρξη ατομικής επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου,)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία κρίνετε απαραίτητη.

 

Ο πρόεδρος

 

Παύλος Θωμαϊδης

 Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε:

1. την πρόσληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. τις τεχνικές προδιαγραφές του αναπηρικού εξοπλισμού

3. τις τεχνικές προδιαγραφές του παραϊατρικού εξοπλισμού

4. το έντυπο οικονομικής προσφοράς
Alexandros Sports Center
  • 21ης Ιουνίου 36
  • Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
  • Τηλ: 2341020733 / 2341029390
  • Φαξ: 2341075384
Paypal
ΙΒΑΝ GR21 0171 2220 0062 2204 0034 981

(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος: Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης)

Social Media

Login-iconLogin