Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Προκήρυξη θέσης εργοθεραπευτή - 2019.Κυρίως κείμενο άρθρου: 

 

  Κιλκίς, 24 – 05 - 2019            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αρ. πρωτ. 274      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»

ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ “Kέντρο Κοινωνικής Στήριξης”» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

«Κέντρο

Κοινωνικής Στήριξης»

 

 (Για τη στελέχωση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ)

Κιλκίς

ΤΕ

 Εργοθεραπευτών/τριών

 

(για επτάωρη, καθημερινή  απασχόληση)

«Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/11/2019  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: : 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς, απευθύνοντάς την στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» υπ’ όψη κ. Γεωργίας Κυρλαγκίτση (τηλ. επικοινωνίας: 23410 20733. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κιλκίς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Ο πρόεδρος

 

Παύλος Θωμαϊδης

 

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download):

 

1. Περιληπτική ανακοίνωση

2. Αναλυτική ανακοίνωση

3. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019»

4. Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

 

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης; 29/5/2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, ήτοι 10/6/2019.