Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018Κυρίως κείμενο άρθρου: 

Μπορείτε να μεταφορτώσετε:

 

α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 142/4-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΣΥΟΕ2Λ-ΚΔ6) περιληπτική ανακοίνωση από εδώ.

β) την υπ' αριθμ. πρωτ. 131/29-03-2018 (ΑΔΑ:7ΥΨΡΟΕ2Λ-ΟΣ8) αναλυτική ανακοίνωση από εδώ.

γ) το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (με ημερομηνία 30-03-2017) από εδώ.

δ) το έντυπο αίτησης ΣΟΧ 6 από εδώ.

 

Προσοχή: Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης. Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Δέκα ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης, ήτοι Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018. Μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) τους παρακάτω πίνακες:

α) πίνακας υποψηφίων, από εδώ,

β) πίνακας απορριπτέων, από εδώ.

γ) πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας, από εδώ.

 

Υποβολή ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά, ήτοι έως και 14 Μαίου 2018), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης.