Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΚυρίως κείμενο άρθρου: 

 

 

Κιλκίς, 21-09-2018

 

 

                     Αριθμ. πρωτ: 382

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες:

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36

 

 Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς

 

Τηλ: 2341020733

 

Φαξ: 2341075384

 

E-mail: kkscom@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

                                                                

Αξιότιμοι κύριοι,

 

            ο φορέας μας λαμβάνοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα:
  1. την υπ’ αριθμ πρωτ. 588/29-01-2018 ( ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) κατευθυντήρια οδηγία 19 (2η έκδοση) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  2. την υπ’ αριθμ. 168/2018 (ΑΔΑ: 7Ζ44ΟΕ2Λ-ΩΝΛ) απόφαση του Δ.Σ.

ενδιαφέρεται να αναθέσει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής την παρακάτω υπηρεσία μεταφοράς ωφελουμένων:

ΤΜΗΜΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 15%

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΛΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

92

14

1.288,00 €

   
   

ΣΥΝΟΛΟ

1.288,00 €

193,20 €

1.519,00 €

   

ΦΠΑ 24 %

309,12 €

46,37 €

364,56 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

1.597,12 €

239,57 €

1.883,56 €

 

Το συνολικό κόστος της παραπάνω υπηρεσίας ανέρχεται σε χίλια οχτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά (1.883,56 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας προβλέπεται στον κωδικό «Γ.4.4.γ Μίσθωση»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια εντός δέκα ημερών από την λήψη της παρούσας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία κρίνετε απαραίτητη.

 

Ο πρόεδρος

 

 

 

Παύλος Θωμαϊδης