Προκήρυξη σύμβασης μίσθωσης έργου

Μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ:

  1. την περιληπτική προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. την αναλυτική προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Διαγωνισμός ενοικίασης οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 13.144,50 €  ΦΠΑ: 3.154,68 €  Σύνολο: 16.299,18 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

  1. Την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ
  2. Πρότυπο οικονομικής προσφοράς
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»

Εδώ θα βρείτε τα ακόλουθα τεύχη:

1. Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη όπως δημοσιεύτηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προσοχή: Η αναλυτική διακήρυξη έχει τροποποιηθεί και αναρτηθεί σε ορθή επανάληψη.

2. Πρότυπο οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

3. ΤΕΥΔ

4. Υπεύθυνες δηλώσεις σε επεξεργάσιμη μορφή

Καταληκτική ημερομηνία: 22/12/2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» , οδός 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης των υποψήφιων ωφελουμένων του Κέντρου Διημέρευσης του φορέα μας. Υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να πληρωθούν δύο κενές θέσεις ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»  που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Περισσότερες πληροφορίες στο 2341020733.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τον σχετικό πίνακα  από εδώ.

 

Sticker-website_EKT_GR_HighRes

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για το Δρόμο Υγείας και Αλληλεγγύης

Ο 3ος Δρόμος Υγείας και Αλληλεγγύης εντάσσεται στηνπανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017» (#EUinMyRegion), στην οποία συμμετέχουν πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στην καμπάνια αυτή με δύο δράσεις, εκ των οποίων η μία είναι η φετινή διοργάνωση του Δρόμου Υγείας και Αλληλεγγύης στο Κιλκίς, η οποία περιλαμβάνεται στο έργο«ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.espa.gr/el/Pages/EuropeinMyRegion2017.aspx καθώς και στο Facebook https://www.facebook.com/EUinmyregion/

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο εδώ.

eu

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την επιλογή δύο (2) ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» και κωδικό ΟΠΣ 5001691,η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μεταφορτώστε (download):

1. Περιληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτική πρόσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

3. Αίτηση ωφελουμένου

4. Υπεύθυνη Δήλωση

 

Τα ηχητικά αρχεία για τα άτομα με δυσκολίες στην ακοή είναι διαθέσιμα παρακάτω:

1. Περιληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Τέλος η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι προσβάσιμη από εδώ.

3ος Δρόμος Υγείας και Αλληλεγγύης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» συνδιοργανώνουν τον Δρόμο Υγείας και Αλληλεγγύης 10χλμ και 5χλμ καθώς και λαϊκό περίπατο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,  την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στο Κιλκίς.

Ο  Δρόμος Υγείας και αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης στη βάση της άρσης της διαφορετικότητας και του ρατσισμού με τη συμμετοχή όλων και την προώθηση σπουδαίων ιδανικών και θεμελιωδών αρχών όπως της ισότητας, της άκριτης αποδοχής του άλλου και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Η παραπάνω εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στη φετινή διοργάνωση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν μαζί μας οι παρακάτω φορείς Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς , Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κιλκίς, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία Κιλκίς και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Κιλκίς &  Παιονίας, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Υποστηρικτών Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης, στους οποίους και θα διανεμηθούν ισόποσα οι δωρεές από την εκδήλωση.

1. Μπορείτε να μεταφορτώσετε (download), την αναλυτική προκήρυξη από εδώ.

2. Αν θέλετε κι εσεις να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε στην διεξαγωγή του 3ου Δρόμου Υγείας & Αλληλεγγύης συμπληρώστε εδώ την αίτηση εθελοντή και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Η παρουσία σας ως εθελοντές θα είναι πολύτιμη.

Τελική αφίσα αγωνες

eu

Παί-Ζουμε Μαζί

Μία νέα  δράση καινοτομίας υλοποιείται στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης.  Πρόκειται για το «ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ», μία ΣΥΝ-προπόνηση ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία στα αθλήματα του boccia και της καλαθόσφαιρας (μπάσκετ), ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές, θρησκευτικές πεποιθήσεις, διαφορετικά ήθη κι έθιμα. Οι άνθρωποι αυτοί, ΠΑΙΖΟΥΝ,ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο, κατανοώντας τη διαφορετικότητά του. Με τον τρόπο αυτό, αποδέχονται το διαφορετικό, το «άλλο», σπάζοντας και καταρρίπτοντας τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τι στερεοτυπίες. Μία δράση πολύτιμη, ειδικά στις μέρες μας και πολύ περισσότερο όταν οι ομάδες της ΣΥΝ-προπόνησης απαρτίζονται από μαθητές γυμνασίου.

Πρόσφατα η δραστηριότητα έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, αναγνωρίζοντας έτσι την παιδαγωγική της αξία και την κοινωνική της διάσταση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς αποδέχθηκαν από την αρχή την υλοποίηση του προγράμματος με την αμέριστη συμπαράσταση και καθοριστική συμβολή του Γυμνασίου, του διευθυντή και υποδιευθυντή του σχολείου. Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις παραμέτρους της δράσης ενώ τα υπόλοιπα Γυμνάσια του Κιλκίς θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις επόμενες χρονιές.

Η δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

20170223_10483120170316_110451

Sticker-website_EKT_GR_HighRes

Επαναληπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά ωφελουμένων του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 28.415,49 € – Φ.Π.Α. : 6.819,72 €. Σύνολο: 35.235,21 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία της ΑΜΚΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

Α.

1. την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)

2. τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

Β. Τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή (word)

1. Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

3. Υπεύθυνη Δήλωση Α

4. Υπεύθυνη Δήλωση Β

5. τον πίνακα οικονομικής προσφοράς

6. υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

7. σχέδιο σύμβασης

Συνοπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά ωφελουμένων του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 59.399,69 € – Φ.Π.Α. : 14.255,92 €. Σύνολο: 73.655,61 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία της ΑΜΚΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

Α.

1. την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)

2. τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

Β. Τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή (word)

1. Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

3. Υπεύθυνη Δήλωση Α

4. Υπεύθυνη Δήλωση Β

5. τον πίνακα οικονομικής προσφοράς

6. υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

7. σχέδιο σύμβασης