Προκήρυξη σύμβασης μίσθωσης έργου

Μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ:

  1. την περιληπτική προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. την αναλυτική προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Διαγωνισμός ενοικίασης οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 13.144,50 €  ΦΠΑ: 3.154,68 €  Σύνολο: 16.299,18 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

  1. Την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ
  2. Πρότυπο οικονομικής προσφοράς
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»

Εδώ θα βρείτε τα ακόλουθα τεύχη:

1. Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη όπως δημοσιεύτηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προσοχή: Η αναλυτική διακήρυξη έχει τροποποιηθεί και αναρτηθεί σε ορθή επανάληψη.

2. Πρότυπο οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

3. ΤΕΥΔ

4. Υπεύθυνες δηλώσεις σε επεξεργάσιμη μορφή

Καταληκτική ημερομηνία: 22/12/2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» , οδός 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς

3ος Δρόμος Υγείας και Αλληλεγγύης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» συνδιοργανώνουν τον Δρόμο Υγείας και Αλληλεγγύης 10χλμ και 5χλμ καθώς και λαϊκό περίπατο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,  την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στο Κιλκίς.

Ο  Δρόμος Υγείας και αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης στη βάση της άρσης της διαφορετικότητας και του ρατσισμού με τη συμμετοχή όλων και την προώθηση σπουδαίων ιδανικών και θεμελιωδών αρχών όπως της ισότητας, της άκριτης αποδοχής του άλλου και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Η παραπάνω εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στη φετινή διοργάνωση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν μαζί μας οι παρακάτω φορείς Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς , Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κιλκίς, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία Κιλκίς και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Κιλκίς &  Παιονίας, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Υποστηρικτών Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης, στους οποίους και θα διανεμηθούν ισόποσα οι δωρεές από την εκδήλωση.

1. Μπορείτε να μεταφορτώσετε (download), την αναλυτική προκήρυξη από εδώ.

2. Αν θέλετε κι εσεις να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε στην διεξαγωγή του 3ου Δρόμου Υγείας & Αλληλεγγύης συμπληρώστε εδώ την αίτηση εθελοντή και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Η παρουσία σας ως εθελοντές θα είναι πολύτιμη.

Τελική αφίσα αγωνες

eu

Επαναληπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά ωφελουμένων του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 28.415,49 € – Φ.Π.Α. : 6.819,72 €. Σύνολο: 35.235,21 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία της ΑΜΚΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

Α.

1. την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)

2. τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

Β. Τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή (word)

1. Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

3. Υπεύθυνη Δήλωση Α

4. Υπεύθυνη Δήλωση Β

5. τον πίνακα οικονομικής προσφοράς

6. υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

7. σχέδιο σύμβασης

Συνοπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά ωφελουμένων του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 59.399,69 € – Φ.Π.Α. : 14.255,92 €. Σύνολο: 73.655,61 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία της ΑΜΚΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

Α.

1. την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)

2. τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

Β. Τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή (word)

1. Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

3. Υπεύθυνη Δήλωση Α

4. Υπεύθυνη Δήλωση Β

5. τον πίνακα οικονομικής προσφοράς

6. υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

7. σχέδιο σύμβασης

Προκήρυξη θέσης Εργοθεραπευτή

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ΤΕ Εργοθεραπευτή. Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download):

1. Την αναλυτική προκήρυξη ΣΟΧ 2/2016

2. Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαιτολόγο-διατροφολόγο

Ο φορέας μας ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με διαιτολόγο-διατροφολόγο με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής υγείας των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον έλεγχο του σωματικού βάρους, παράγοντα σημαντικού για την αίσθηση της ευεξίας αλλά την πρόληψη διαφόρων ασθενειών σε μια κοινωνική ομάδα που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κινητικότητα λόγω της αναπηρίας.  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, καρκίνου και παχυσαρκίας. Επίσης, η υγεία των οστών και των μυών μέσω της διατροφής, μπορεί να συμβάλλει στη καλή φυσική κατάσταση για μεγαλύτερο διάστημα αργότερα στη ζωή των ωφελουμένων.  Άμεσος στόχος είναι το φυσιολογικό βάρος, η βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος και η βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης.

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει στη βάση της εκπαίδευσης για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και όχι με αυστηρό ατομικό διαιτολόγιο καθώς ο φορέας μας έχει τη δυνατότητα είτε να «ελέγξει» είτε να παρέμβει στα δύο (πρωινό-μεσημεριανό) από τα τρία βασικά γεύματα της ημέρας.

Υποβολή προσφορών: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download)

1. την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. την υπεύθυνη δήλωση

Προκήρυξη θέσης εργοθεραπευτή

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης προκηρύσσει την πλήρωση 1 θέσης ΤΕ εργοθεραπευτή ορισμένου χρόνου. Την προκήρυξη και το παράρτημα αυτής μπορείτε να το μεταφορτώσετε (download) από εδώ:

1.  Αναλυτική προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΤΕ Εργοθεραπευτή

2. Παράρτημα ανακοίνωσης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download):

 

α) Προσωρινό (πριν τη συνέντευξη) πίνακα  κατάταξης υποψηφίων

β) Πίνακα απορριπτέων δικαιολογητικών

γ) Πίνακα απορριπτέων υποψηφίων

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: Πέντε ημερολογιακές ημέρες, αρχομένων από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή έως και Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2014.