Διαγωνισμός ενοικίασης οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» – κωδικός CPV  60170000-0

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 13.144,50 €  ΦΠΑ: 3.154,68 €  Σύνολο: 16.299,18 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.) στην έδρα της εταιρείας (21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, τηλ: 2341020733, φαξ: 2341075384, mail: kkscom@otenet.gr ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των λοιπών αποφάσεων και εγκυκλίων όπως ισχύουν.

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) :

  1. Την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ
  2. Πρότυπο οικονομικής προσφοράς
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *